ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ


Η ανακαίνιση των παλαιών συστημάτων ανελκυστήρων είναι απαραίτητη, καθώς προσφέρει:

 

 • Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες του ανελκυστήρα.

 • Μείωση των διακοπών λειτουργίας, των εγκλωβισμών και των βλαβών.

 • Ποιότητα και ομαλότητα των διαδρομών.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Συμμόρφωση με απαιτήσεις για ΑΜΕΑ.

 • Αισθητική αναβάθμιση.

 • Συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ασφαλείας της Ε.Ε. και με την Ελληνική Νομοθεσία.
   

 
Βελτιώσεις που μπορεί να χρειάζεται ο ανελκυστήρας σας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ 22-12-2008), για την ασφαλή λειτουργία του είναι:

 • Αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα με νέο, προσαρμοσμένο στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 • Αντικατάσταση των κλειδαριών θυρών φρέατος από αντίστοιχες νέου τύπου με σύστημα προμανδάλωσης.

 • Προσθήκη αυτόματης θύρας τύπου BUS σε θάλαμο χωρίς πόρτες.

 • Προσθήκη εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας στον θάλαμο.

 • Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας σε μηχανικούς ανελκυστήρες.

 • Τοποθέτηση προστατευτικής μεταλλικής ποδιάς στο κατώφλι του θαλάμου.

 • Προσθήκη βάσεων και ελαστικών προσκρουστήρων στην κάτω απόληξη του φρεατίου για την αποφυγή ατυχήματος.

 • Τοποθέτηση πύρων μη εκτροπής συρματοσκοίνων στις τροχαλίες έλξεως και παρεκκλίσεως σε μηχανικούς και υδραυλικούς ανεκλυστήρες.

 • Προσθήκη μεταλλικών καλυμάτων (προφυλακτήρες) στη θέση των τροχαλιών έλξεως και παρεκκλίσεως για την αποφυγή ατυχημάτων σε μηχανικούς ανελκυστήρες.

 • Αντικατάσταση των χειριστηρίων οροφής θαλάμων (revision), ώστε να συμφωνούν με τις νέες προδιαγραφές.

 • Τοποθέτηση συστήματος χειραντλίας στη μονάδα ισχύος σε υδραυλικούς ανελκυστήρες.