ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση της διαδικασίας πιστοποίησης του αρχικού ελέγχου στους νέους ανελκυστήρες, καθώς επίσης και στους υφιστάμενους ανελκυστήρες σας (περιοδικός έλεγχος), σε συνεργασία πάντα με τους ανεξάρτητους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο.

 

 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σας και τον έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα για την έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα σας, ακολουθούμε διαδικασία κατάθεσης πλήρους «Τεχνικού Φακέλου» στις υπηρεσίες του αρμόδιου Δήμου για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στα μητρώα του και την έκδοση της αδείας λειτουργίας, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ Αριθμ. ΟΙΚ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245 και στο άρθρο 3 (ΦΕΚ. 2604 Β’/22-12-08).ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ΚΥΑ Αριθμ. ΟΙΚ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/1245 στο άρθρο 10 (ΦΕΚ. 2604 Β’/22-12-08), ορίζει τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου και τη συχνότητα χρήσης του, να πραγματοποιείται επανέλεγχος και ανανέωση του πιστοποιητικού λειτουργίας του ανελκυστήρα. Σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης πραγματοποιούμε τις απαραίτητες δοκιμές και έλεγχους και, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας βάσει της αρχικής εγκατάστασης, εκδίδεται το νέο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα σας. Τέλος, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ενημέρωσης του «Τεχνικού Φακέλου» στα μητρώα του αρμόδιου Δήμου, ανανεώνοντας την άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα σας.